قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / کتاب ها / کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور مولف : فریبا خمر

کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور مولف : فریبا خمر

کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور فریبا خمر

کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور

کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽ‌دانند ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ذينفعان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﭘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮيت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ‌اي اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ‌اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدي، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. دﻓﯽ و اﺳﺘﺎﻧﮏ راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽ‌داﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎراﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮه‌ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﻮان ﺳﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪي از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن، ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ، و اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ.

کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور که به موضوع تامین مواد در صنعت طیور به طور کامل پرداخته است.

کتاب زنجیره تامین و صنعت طیور

نام کتاب: زنجیره تامین و صنعت طیور

تالیف: فریبا خمر – درویش علی حسن زاده – مهدی زنگانه

چاپ و نشر: نوروزی، ۳۲۲۴۱۳۵۸ – ۳۲۲۴۲۲۵۸ – ۰۱۷

محل چاپ: گرگان

نوبت چاپ: دوم

تاریخ نشر: ۱۳۹۶

تعداد صفحه: ۷۰

قطع کتاب: رقعی

درباره ی فریبا خمر

فریبا خمر کارشناس ارشد بازاریابی و مدرس دانشگاه نویسنده دهها کتاب و مقاله داخلی و خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *